Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Çalışanların Politikaya uygun hareket etmesinden, denetiminden ve genel koordinasyonundan sorumludur. Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır. Kontrol ve DenetlemeBilgi güvenliği politikalarına ve kurallarına uyulması, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir. RisklerBilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini tehdit eden riskler düzenli olarak analiz edilerek düzeltici faaliyetler gerçekles¸tirilir. UygulanabilirlikPlanlamalarda ve alınan kararlarda uygulanabilirlik yönü göz önünde bulundurulur. Kurumsal iş süreçlerine uyuma ve sürdürülebilirliğe dikkat edilir. İş sürekliliği kapasitemizi, ISO uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştiriyoruz\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. casinomhub.com giriş www.museojulioromero.org\.

Bilgilerinin gizliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin bilgi güvenliği kurallarımıza uymaları beklenir. 6698 KVKK gereği tüm sözleşmelerde Kişisel veri güvenliği ve gizlilik koşullarını sağlaması beklenir. PersonelBilgi güvenliğinin sagˆlanması ve sistemin sürdürülebilirligği çalışanların katkı ve desteği ile mümkündür. Bu amaçla tüm çalışanlarımız bilgi güvenliği tehditleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli farkındalık eğitimleri verilir. Tüm çalışanlar belirlenen kurallara uymalıdır. Elektrik enerjisi üretim, alım, satım ve dağıtım işlemleri ve bu işlemlere ilişkin elektrik üretimi, finans ve muhasebe, insan kaynakları, satınalma ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin bilgi güvenliğinin sağlanması kapsam olarak belirlenmiştir. Bu politika, bilgisayar, cep telefonu, yazıcı ve diğer cihazların kullanımında, toplantı, yazı tahtası ve masa düzenlerinde bilgi güvenliği sistemine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen imha yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir, farklı saklama ortamlarının kullanılması halinde, yeni imha yöntemleri geliştirebilir, var olan yöntemlere ek olarak veya bu yöntemler ile birlikte yeni geliştirdiği imha yöntemlerini kullanabilir. Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder. END.İK.POL.008 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer alan tanımlar aynen burada da geçerli olacaktır, bu dokümanda ayrıca belirtilmeyen tanımlar olması halinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer aldığı şekilde anlam ifade edecektir.

Yönetim Desteği ve KaynaklarBilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynak sağlanır. Yönetim Kurulu, denetleme ve strateji konusunda görevini yerine getirir. Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç / dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır. Taraflar, uzak tesisler, sistem/networkler arası bilgi transferleri sırasında gizli bilgilerin Kriptografi politikasına göre korunması sağlanmalıdır. Gizli veya hassas bilgiler içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kilitli dolap, çekmece veya kasa gibi ortamlarda tutulmalıdır. Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz ve yeniden okunabilir hale gelmesi engellenecek biçimde bozulması sağlanır. Şirket yukarıda belirtilen silme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir, farklı saklama ortamlarının kullanılması halinde, yeni silme yöntemleri geliştirebilir, var olan yöntemlere ek olarak veya bu yöntemler ile birlikte yeni geliştirdiği silme yöntemlerini kullanabilir.

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinesi ile geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri Şirket adına işleyen kişileri ifade eder. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder. Kanun uyarınca kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı işlenmesinin ve/veya bu kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi ayrıca Saklama ve İmha Süreçlerinin gerekliliği ilan edilen teknik ve idari tedbirlerin yapılandırılmış, güncellenmiş, efektif ve hesap verebilir bir şekilde Şirket tarafından alınması esastır. Fiziksel ortamda tutulan ve saklama süresi sona eren kişisel veriler çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, kâğıt kırpma makinesi ile geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Kişisel veri sorumlusu ve kişisel veri işleyen personel, kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar, bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi sırasında, yürürlükte olan kişisel veri koruma mevzuatını ve/veya düzenlemelerini takip etmekden sorumludur. Mesai sonunda veya masa başından uzun süre ayrılma durumunda gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kaldırılmalıdır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir\. Sanal spor bahisleriyle spor heyecanını her an yaşa. mostbet\.

İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 4.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK -1 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK- 2’sinde (“Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Şirket tarafından çalışanları, topluluk çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşteri, şirket yetkilileri, şirket hissedarı tedarikçileri, tedarikçi yetkilisi, çalışanları, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. Saklama ve imha süreçlerinin tamamında Şirket tarafından tabi olunan hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat ve Kurum’un bağlayıcı görüş ve bildirimleri dikkate alınır. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından resen ve/veya ilgili kişinin Şirket bünyesine yaptığı başvuru üzerine aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Şirket, işlediği dönem için en güncel kişisel verileri mümkün olan en kısa süre için saklamayı, saklanan veriler bakımından olabildiğince minimalizasyonu amaçlamakta ise de veri sorumlusu olarak Şirket veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar.

Şirket ile belirli bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bulunarak Şirkete hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar ve değerli evraklar işlevini tamamladıktan sonra kâğıt öğütücü ile imha edilmelidir. Amaçları ile kişisel veriler işlenmekte ve işleme sırasında Kanun ile ikincil mevzuatı dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ENDA Enerji, Türkiye enerji sektörünün şirketlerinden biri olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir. Bu politika ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Süreç sahibi uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili dokümanların Entegre Yönetim Sistem Sorumlusuna bildirilmesini kapsar. Bilgisayarların masaüstünde gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar bulundurulmamalı, bir linkle girilen ortak klasörlere konmalıdır. SözleşmelerMüşterilerimizin bilgi güvenliği beklentileri yerine getirilir.

Bu doküman, 7 Nisan 2016 tarihinde sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan (bundan böyle “KVKK” ve/veya “Kanun” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi kenar başlıklı 7. Maddesi ve Suçlar kenar başlıklı 17. Maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre; mevcut durumunu tespit ederek bu tespitler çerçevesinde hukuken yapılması gerekenleri (bundan böyle “Saklama ve İmha Süreçleri” olarak anılacaktır.) belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel VerilerKişisel verilerin korunması bizim için etik değerler açısından önemli bir konudur. ISO Standardı ve Kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikleri, kurul kararlarına uyum sağlanır. Yasal MevzuatYasal mevzuat, bilgi güvenliği konusunda yükümlülükler getirmektedir. Uyum sağlanması için gerekli takip ve düzenlemeler yapılacaktır. KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan tanımlar ayrıca bu kısımda belirtilmemekte olup, bu Politika içerisinde ayrıca tanımlanmadığı sürece düzenlemelerde yer aldığı şekilde kullanılmaktadır.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

เว็บแทงบอล